Doc Earl

Chinese Herbal Reference

We believe that knowledge play an important role in your recovery. The more you know the better your body will respond. The following is a list of the most frequently prescribed patient herbal formulas and their benefits.

Taking Asian herbal formulas without guidance from a licensed practitioner trained in Asian herbal medicine can lead to undesirable results. Dr Earl is a board certified herbalist and would be glad to assess your condition and recommend the appropriate herbal formula. When ordering Plum Flower from this web sight Dr Earl offers a FREE 15 minute consultation via phone or in-office to determine the appropriate patient herbal formula for your condition.

Call 801 355 8226 or use the contact form to order these herbs.

Aplotaxis   Ming Mu
Bai Xing Shi Gan Wan   Mu Xiang Shun Qi Wan
Bi Yan Pian   Pe Min Kan
Bu Nao Wan   Ping Chuan
Bu Zhong Yi Qi Wan   Po Sum On Oil
Curing   Qi Guan Yan
Da Bu Yin Wan   Qi Ye Lian
Dan Shen   San Bi Tang Wan
Dang Gui Yin Zi Wan   Shi Hue Ye Guang*
Du Zhong Pian   Shen Ling Bai Zhu Pian
Er Chen Wan   Si Miao Wan
Er Long Zuo Ci Wan   Suan Zao Ren
Fu Ke Zhong Wan   Tian Tai Wu Yao Wan
Gan Mao Ling   Tian Wang Bu Xin Dan
Gui Pi Wan   Tien Ta Yao Gin
Hua She Jie Yang Wan   Tong Jing Wan
Jin Gui Shen Qi Wan   Wu Ling San Wan
Jin Su Gu Jing Wan   Wu Zi Yan Zong Wan
Kang Gu   Xiao Yao Wan
Lo Han Kuo tea & syrup   Yao Tong
Lui Wei Di Huang Wan    
Margarite Acne